• Успешна 2023/24 учебна година!
  Успешна 2023/24 учебна година!
 • 100 ГОДИНИ ОУ"ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"
 • НАШИТЕ ДЕЦА СА НАШАТА ГОРДОСТ!
  ОУ "Св. Паисий Хилендарски "
  НАШИТЕ ДЕЦА СА НАШАТА ГОРДОСТ!
 • НАШИТЕ ДЕЦА СА НАШАТА ГОРДОСТ!
  100 ГОДИНИ ОУ"ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"
  НАШИТЕ ДЕЦА СА НАШАТА ГОРДОСТ!
 • 100 ГОДИНИ ОУ"СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"
  100 ГОДИНИ ОУ"СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

ОУ "Св. Паисий Хилендарски" е открито на 17 ноември 1920 година, а през 1939 година се открива прогимназията в училището.

На 24 май 1936 година за пръв път на гарата е празнуван  денят на народните просветители Св. Св. Кирил и Методий., а през месец септември училището започва да носи името Народно първоначално училище ‟Отец Паисий”. 

На 75-годишния юбилей училището се преименува на „Св. Паисий Хилендарски“.

Днес училището е под ръководството на Авелин Драганчев, дългогодишен преподавател по физическо възпитание и спорт .

 

Нашите деца - нашата гордост!

Проекти

Проект № BG-RRP-1.015-0237-C01 „Изграждане на модерна училищна СТЕМ среда в ОУ "Св. Паисий Хилендарски“

Проект № BG-RRP-1.015-0237-C01 „Изграждане на модерна училищна СТЕМ среда в ОУ "Св. Паисий Хилендарски“

На 23.04.2024 г. между ОУ „Св. П. Хилендарски“, гр. Г. Оряховица и ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ" беше сключен договор № BG-RRP-1.015-0237-C01 за реализация на проект „Изграждане на модерна училищна СТЕМ среда в ОУ "Св. Паисий Хилендарски“ на стойност 181773,73 лв. безвъзмездно финансиране по Оперативна програма „Национален план за възстановяване и устойчивост“, процедура „Училищна STEM среда". В рамките на проекта ще бъде осигурена физическата среда и техническото оборудване и обзавеждане на STEM пространства в училищното образование с оглед създаване на интегрирана учебна среда от ново поколение, която да поощри и подкрепи образователните иновации в обучението и преподаването в сферата на STEM и да се повиши интересът към науките и научните изследвания у учениците. За целта ще бъде изградена училищна STEM среда, включваща 2 специализирани изследователски лаборатории в направление „Природни науки“ и 1 класна стая за креативни дигитални създатели в направление „Математика и информатика“. Изграденият училищен СТЕМ център ще се използва за иновативно преподаване по дисциплините: Човекът и природата (3-6 клас), Физика и астрономия (7 клас), Биология и здравно образование (7 клас), Химия и опазване на околната среда (7 клас), Технологии и предприемачество (1-7 клас), Компютърно моделиране (3-4 клас), Компютърно моделиране и информационни технологии (5-7 клас), Математика (1-7 клас). Успоредно с училищната ТСЕМ среда е предвидено и създаването на 5 Високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи, оборудвани с интерактивни дигитални дъски. Предвиденото оборудване е съобразено с НАРЕДБА № 24 на Министерството на образованието и науката ОТ 10 СЕПТЕМВРИ 2020 Г. ЗА ФИЗИЧЕСКАТА СРЕДА И ИНФОРМАЦИОННОТО И БИБЛИОТЕЧНОТО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ, УЧИЛИЩАТА И ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез NextGenerationEU.

Научи повече