Проект "Занимания по интереси "

Проект "Занимания по интереси "

Проект "Занимания по интереси "

ОФИЦИАЛЕН САЙТ НА ПРОЕКТА

https://class.mon.bg/

 

ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ

 Чрез заниманията по интереси се развива интегрирането на ключовите компетентности, възпитанието в ценности, патриотичното, гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното възпитание, насърчаването на иновациите и креативното мислене на учениците.

  Заниманията по интереси се организират от общинските и държавните училища за учениците от I до XII клас, в съответствие с желанието на родителите на децата, с желанието на учениците със съгласието на родителите, както и със спецификата на заниманията и с възможностите на училището.

  Заниманията по интереси може да се провеждат чрез различни организационни педагогически форми – клуб, състав, ансамбъл, секция, отбор и други.“. Te включват провеждане на учебни часове и изяви на учениците, провеждане на междуинституционални занимания по интереси и междуинституционални изяви на учениците, обхванати в тях, посещения на културно-исторически и природонаучни обекти, институции, публични и стопански организации и други.

ТЕМАТИЧНИ ОБЛАСТИ И ПОДОБЛАСТИ ЗА ЗАНИМАНИЯТА ПО ИНТЕРЕСИ 

Гражданско образование

 • Емоционална интелигентност
 • Интеркултурна комуникация
 • Институционални знания и култура
 • Психология и превенция на зависимостите
 • Психология на общуването

Дигитална креативност

 • Дигитални умения
 • Иновации и решаване на проблеми
 • Креативно мислене в действие
 • Програмиране и роботика

Екологично образование и здравословен начин на живот

 • Астрономически лаборатории
 • Екология
 • Знания за здравето
 • Хранене и здраве

Изкуство и култура

 • Изящни изкуства
 • Приложни изкуства
 • Сценични и танцови изкуства

Математика

 • Математическа лингвистика
 • Математическа логика
 • Математическо моделиране
 • Приложна математика

Природни науки

 • Биологически науки
 • Околна среда
 • Физически, химически и науки за земята

Спорт

 • Индивидуални спортове
 • Колективни спортове

Технологии

 • Езиков свят
 • Природо-математическо знание
 • Техника и технологии
 • Хуманитарни познания
 • Развитие на въображението – моделиране, творчество, игра и памет
 • Предприемачество