Профил на купувача

Профил на купувача

Профилът на купувача е обособена част от електронната страница на ОУ "Св. Паисий Хилендарски", където се осигурява публичен достъп до информация, свързана с организирането и провеждането на обществени поръчки в съответствие с изискванията на ЗОП.

Публикуваната информация, структурирана в съответните раздели, е под формата на електронни документи, представляващи сканирана в PDF формат версия на оригинален документ на хартиен носител, съдържащ съответните реквизити, в типологизирана, свободна или таблична форма.
 

За допълнителна информация, справки и запитвания:
Адрес:

гр. Горна Оряховица, ул. "Съединение" № 19
Тел.: 0618 6 72 71 - Директор
e-mail: info-300205@edu.mon.bg

Към момента няма обявени обществени поръчки.