Национална програма „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници“

Национална програма „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници“

Национална програма „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници“

ОУ "Св. Паисий Хилендарски" - Г. Оряховица е част от участниците в 
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМАТА „ПОДКРЕПА НА  ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ МЕДИАТОРИ И СОЦИАЛНИТЕ РАБОТНИЦИ“

ЦЕЛИ И ОБХВАТ НА ПРОГРАМАТА

Националната програма е разработена в съответствие с приоритетна област – 5 „Ефективно включване, трайно приобщаване и образователна интеграция“ на Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021 – 2030).

2.1 Цели на програмата:

 • Намаляване на риска от преждевременно напускане на образователната система на учениците от уязвимите групи;
 • Формиране на положителни нагласи към образованието от страна на учениците от уязвими групи и на техните родители;
 • Пълноценно участие в образователния процес и мотивация за активно приобщаване на техните деца в системата на училищното образование;
 • Оптимизиране на взаимодействието на училището с родителите на учениците от уязвимите групи чрез активното участие на образователните медиатори и социалните работници.

 СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

       Продължителност на дейностите по програмата – 01.07.2022 г. – 31.12.2022 г.

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ПЕРИОДА 01.07 - 30.09.2022 г.

Дейност  № 1 „Назначаване на образователни медиатори и/или социални работници в училища с концентрация на ученици от уязвими групи“

 • Организира и осъществява дейности, осигуряващи редовно посещение в училище и участие на учениците в образователния процес.
 • Съдейства при обхващането и оставането на учениците, подлежащи на задължително обучение в училище.
 • Провежда индивидуални срещи с родители на ученици от уязвими групи за мотивиране и за пълноценно интегриране на учениците в образователната среда, съобразно специфичните и възрастовите им особености и потребности.
 • Организира родителски срещи и  дискусии за повишаване на познанията относно правата и задълженията в образованието.
 • Съдейства за взаимно опознаване на учениците от различните етнически групи и вероизповедания, за създаване на атмосфера на разбирателство и толерантност и за спазване правата на детето.

 

Дейност № 2 „Организиране и провеждане на дейности на образователните медиатори и/или социалните работници с родителите на учениците от училища с концентрация на ученици от уязвими групи“

 • Завършваме успешно седми клас. Проведено бе тържество, в което присъстваха учители и родители. Директорът тържествено връчи свидетелствата за завършено основно образование на учениците от седми клас. Събитието се проведе на 04.07.2022 г. в училището. Всички ученици от седми клас завършиха и продължават образованието си в средни училища в град Горна Оряховица.
 • В периода 23–25.08.2022 г. се проведе информационна кампания на тема: Необходимостта от образование. За целта класните ръководители, учителите заедно с медиатора проведоха изнесени родителски срещи в кварталите: Калтинец и Гарата, на които бе обсъдено необходимостта от добро образование, редовното посещение на учебните занятия, добрата подготовка по отделните учебни предмети и ролята на родителите в целия този процес. Родителите осъзнават колко е необходимо образованието в съвременния живот и от началото на учебната 2022-2023 г. няма  отсъствия по неуважителни причини.