Проект BG05M2OP001-2.011-0001 "Подкрепа за успех"

Проект BG05M2OP001-2.011-0001 "Подкрепа за успех"

Проект BG05M2OP001-2.011-0001 "Подкрепа за успех"

Основна цел

 • подпомагане на равния достъп до качествено образование
 • по-пълно обхващане на учениците в училищното образование
 • развитие на потенциала на учениците
 • успешно завършване на средно образование
 • социална, професионална и личностна реализация

Специфични цели

 • Намаляване на броя на преждевременно напусналите образователната система.
 • Подобряване на постиженията на учениците в риск от преждевременно напускане при овладяване на ключови компетентности.
 • Повишаване на професионалната компетентност на педагогическите специалисти за оценяване на риска от отпадане на учениците от образователната система.
 • Използване на системата за кариерното ориентиране и консултиране за подкрепа на ученици, които са в риск от преждевременно напускане на образователната система.
 • Оптимизиране на взаимодействието на училището с родителите на учениците от уязвимите групи и с местната общност за устойчивото задържане на учениците в училище.
 • Създаване на мотивираща и позитивна среда за популяризиране на постиженията, компетентностите и творческите резултати на учениците - междуучилищни дейности и инициативи.

 

Дейности на ОУ "Св. Паисий Хилендарски" гр. Г. Оряховица по проекта:

 • Група за допълнително обучение по български език и литература I а, б клас 

Овладяване на езиковата компетентност. Овладяване на обобщена представа за звук и буква , елементи на фонетичната и графичната система на българския език.

 • Група за допълните лно обучение по български език и литература III a клас 

Преодоляване дефицитите свързани с правописа гласните и съгласни звукове , части на речта , правилна употреба на видовете изреченения . Овладяване на умения за четене с разбиране , извличане на информация от текст.

 • Група за допълнително обучение по български език и литература IV a,б клас 

Усъвършенстване на уменията на учениците да четат правилно, съзнателно и изразително, да пишат грамотно и четливо. Усъвършенстване уменията на учениците за осмисляне на художествен текст, Усъвършенстване на комуникативно -речевите умения. Обогатяване на знанията за строежа на езика , езиковите и речеви единици, правоговорни, правописни, пунктуационни и граматически норми .

 • Група за допълнително обучение по български език и литература V a клас 

Да се затвърждаване на знанията по български език и литература, допълнителна подкрепа и подготвка за НВО.